โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

5 สิงหาคม 2565  นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สมาพร  ลี้ภัยรัตน์ รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา/พลศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน 130 คน  ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม