ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ห้องสมุด/ดนตรี/เกษตร/วิทยาศาสตร์/เครื่องปรับอากาศ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดรา

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ห้องสมุด/ดนตรี/เกษตร/วิทยาศาสตร์/เครื่องปรับอากาศ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เ

Read more