ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ประธานกลุ่มโรง

Read more

รายงานการประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน

เรียน ประธานกลุ่มโรง

Read more

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อย ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อย.น้อย และการใช้ช่องทางออนไลน์ FDA Center ในการรายงานผลการดำเนินงาน (Report system) และ KM Online

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more