ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดำเนินการจ้างก่อสร้าง การจัดทำราคากลางการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ 1 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

มอบสื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนา EQ และเสริมสร้างความสุขแก่นักเรียนโดยการปฏิบัติการเต้นเคลื่อนไหวด้วยสมาธิหรือการทำโยคะ “Hoppy Happy for Thai Children and Youth”

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ปีการศึกษา 2565

บัญชีรายชื่อเด็กที่ม

Read more

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more