โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม