การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 นำโดยนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2