การประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)

26 พฤศจิกายน 2564 นา

Read more

การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2

4 ธันวาคม 2563 นายวั

Read more