การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18 ตุลาคม 2565 เวลา

Read more

การประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในการเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผล

21 มกราคม 2565 นายวั

Read more

การประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)

26 พฤศจิกายน 2564 นา

Read more