การประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคล สพป.อุทัยธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการตามบริบทการบริหารงานบุคคลสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัคิงานของบุคลากร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม