การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

2 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 / 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม