การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 10/2566 เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ รวมทั้งการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรกำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรณชัย ทัดช่อม่วง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม