การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

10 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM  มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ จำนวน 124 โรงเรียน โดยใช้ห้องประชุมอุทัยทิพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นห้องออกอากาศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติ