โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี 2565

11 มกราคม 2565 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับ ความสำคัญความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่ของบประมาณ โดยมีคณะ
กรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม