สพฐ.ระดมความเห็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรฯ หลังวิพากษ์ เช็คได้ใน CBE Thailand

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ขณะนี้สพฐ. ได้จัดทำ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. สำหรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1 – 3) และช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4 – 6)เสร็จแล้ว พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และการประชุมวิพากษ์มาปรับปรุงแก้ไขให้มี ความสมบูรณ์ โดยจะสามารถนำเสนอ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ และ (ร่าง) คู่มือการใช้หลักสูตรฯ ทั้ง 2 ช่วงชั้น ผ่านเว็บไซต์ CBEthailand ได้ภายในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งใช้ในพื้นที่นวัตกรรม ตามที่ นส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมอบให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถทำงานเป็นทีมและมีความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกันภายใต้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

[อ่านต่อ]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *