การอบรมออนไลน์ การชี้แจง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

่27  สิงหาคม  2564 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานเปิดการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting การชี้แจงการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง ให้กับโรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่  1  จำนวน  15 โรงเรียน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์  สพป. อุทัยธานี เขต 2 เป็นห้องออกอากาศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม