การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING

26 สิงหาคม 2564 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ  ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING  จำนวน 120 คน  โดยใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์เป็นห้องออกอากาศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม