การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

3 มีนาคม 2563 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม