ม.ราชภัฏกาญจนบุรี นิเทศติดตามการใช้แผนหน้าเดียวห้องเรียนอริยะโรงเรียนกองทุนการศึกษา

นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินการนิเทศติดตามการใช้แผนหน้าเดียวห้องเรียนอริยะ โรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 4 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง ในวันที่ 29 มกราคม 2564

[ภาพกิจกรรม]