หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยและประชาสัมพันธ์ตามลิ้งก์ที่แนบ จำแนกเป็น

[หนังสือรับรองการหักภาษีข้าราชการ] [หนังสือรับรองการหักภาษีลูกจ้าง]

ผู้สนใจต้องเปิดไฟล์และค้นหาชื่อที่ต้องการโดยกด Ctrl + F