การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียนของ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

1 พฤศจิกายน 2565 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ, บ้านคลองเสลา และโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อนิเทศติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2565 ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำ แนวทางในการปฏิบัติงานรวมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในโอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม