การประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในการเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผล

21 มกราคม 2565 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในการเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผล เพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบ ZOOM โดยใช้ห้องประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (ห้อง Zoom) เป็นห้องรับฟังการออกอากาศ จาก สพฐ.

ภาพกิจกรรม