การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 3/2564

7 ตุลาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของประธานกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ครั้งที่ 3/2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน  ปัญหาอุทกภัย วาตภัยที่โรงเรียนประสบ  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และข้อราชการอื่น ๆ  โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และรอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรม