การอบรมออนไลน์จัดทำสื่อกิจกรรมจิตอาสาผ่าน Zoom Cloud Meetings

23 สิงหาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์จัดทำสื่อกิจกรรมจิตอาสาผ่าน Zoom Cloud Meetings โครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และน้อมรำลึกถึงบุญคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย  มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน 240 คน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นห้องออกอากาศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2