กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ร่วมทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุูกจิตสำนึกและการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการร้องเพลงชาติ  สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ บริเาณหน้าเสาธง อาคาร 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ