ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายนิติ แกว่นกสิกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวปัทมพร คำมี นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2563