การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เพ่ื่ือชี้แจงข้อราชการสำคัญ งานกิจกรรม/โครงการ นโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 124 คน ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2่

ภาพ