รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน