รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน และที่ตั้งใหม่และขาดแคลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน และที่ตั้งใหม่และขาดแคลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ