center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คุณสมบัติด้านความรู้ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

มาตรา 12 (15) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2535 กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับเลือกในผู้ใหญ่บ้านต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ ให้ความหมายถึง พื้นความรู้ที่บุคคลนั้นจบการศึกษาตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ ) พ.ศ.2505 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2521 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 กล่าวคือ

(1) สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษา (ป.4) ตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2478-2505 หรือประโยคประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2505-2521 เฉพาะบางพื้นที่ที่มิได้กำหนดให้ต้องสอบไล่ได้ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ตามข้อ (3) เท่านั้น

(2) สอบได้ชั้นประถมปีที่หก ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2521-ปัจจุบัน

(3) สอบไล่ได้ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเฉพาะบางปีการศึกษาและบางท้องที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีผลทำให้บุคคลในบางท้องที่ บางปีการศึกษา จะต้องสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2505-2521

อนึ่งการพิจารณาว่า ผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่นั้น นอกจากจะต้องพิจารณาว่า ผู้นั้นจบการศึกษาปีใด ชั้นใดแล้ว ยังต้องพิจารณาว่าในท้องที่ใดกำหนดให้จบการศึกษาในชั้นใดจึงจะถือว่าเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับด้วย และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับหนังสือ ว 27 นี้
[หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309/ว 27]

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Install and Config IIS7 on Windows 2008 Server

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรหรือมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ใช้วินโดวส์ 2008 เซิร์ฟเวอร์เป็นระบบปฏิบัติการ คงอยากใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่เก็บเว็บไซต์ที่สามารถรันได้ทั้งสคริปท์ ASP (Active Server Page) และสคริปท์ PHP (Personal Home Page) โดยใช้งานเว็บไซต์ CMS (Content Management System) แบบว่า รักพี่เสียดายน้อง ติดตามอ่านข่าวสารที่นี่เลย ตามผมมาครับ

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png