center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ทปอ.ได้ข้อสรุปชัดคัดเลือกเข้ามหา'ลัย
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) พร้อมด้วยนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และนายประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. แถลงข่าวการประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 2/2560 โดยนายสุชัชวีร์กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยยึดหลักการให้นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก สามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริงเฮาส์ โดยรูปแบบของการสมัครแบ่งเป็น 5 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 1/2 ประกาศรับและคัดเลือก 2 ธันวาคม 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผล 26 มีนาคม 2561


แบบที่ 2 รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561 ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561 แบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน รับสมัคร 9-13 พฤษภาคม 2561 ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561 แบบที่ 4 การรับสมัครแอดมิชชั่นสำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ ซึ่งรับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2561 ประกาศผล 13 กรกฎาคม 2561 และแบบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม


นายสุชัชวีร์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สำหรับปฏิทินการสอบต่างๆ ในเบื้องต้นจะสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดด้านวิชาการ (PAT) ในวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 และจะมีการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 โดยช่วงเวลาหลังจากการสอบโอเน็ต และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถจัดสอบวิชาเฉพาะที่เนื้อหาและวิธีการต่างแตกจะการสอบปกติ แต่ต้องสอบให้แล้วเสร็จภายใน 12 เมษายน พ.ศ.2561


สำหรับรายละเอียดของการสอบวิชาเฉพาะจะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของคะแนน GAT/PAT ที่กำหนดให้ใช้ได้เวลา 2 ปีนั้น ยังคงใช้ได้ตามปกติ.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png