center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ศธ.เตรียมจัดการศึกษาอนุบาล
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ที่กำหนดเรื่องรัฐต้องจัดการให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้มอบหมายให้ พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา หัวหน้าคณะทำงาน รมว.ศธ. เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้ ศธ.มีหน่วยงานที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอยู่ 3 หน่วยหลัก คือ 1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2.สำนักงานปลัด สป. และ 3.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยในส่วนของ สป. ตนได้มอบให้นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานใดบ้างที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนประเภทใด รวมถึงครูผู้สอนจบตรงสาขาหรือไม่ เพื่อที่จะยกระดับเรื่องการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ทั้งเรื่องหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และครูผู้สอนที่จะต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้พัฒนาเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย นอกจากนี้ จะต้องมีการศึกษาและคำนวณเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวในระดับปฐมวัยใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า จากนี้การศึกษาในระดับปฐมวัยจะเริ่มตั้งแต่เด็กอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มีข้อเป็นห่วงว่าจะกระทบในเรื่องสัดส่วนเด็กที่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนหรือไม่ และอยากให้ดูเรื่องการเข้าเรียนต่อเนื่องด้วย เนื่องจากเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนไหนก็ตาม ก็จะเรียนต่อที่โรงเรียนนั้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบ ไม่มีเด็กเข้ามาเรียนในโรงเรียนเอกชน ศธ.ก็ได้ชี้แจงว่า เด็กที่เรียนเอกชนส่วนใหญ่อยู่ในเมือง ดังนั้นจึงจะไม่กระทบสัดส่วน แต่เรื่องการเรียนต่อเนื่องนั้นจะต้องมีการศึกษาและพิจารณาอีกครั้ง

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการตั้งแต่คณะกรรมการการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการปฏิรูปการศึกษานั้น รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้องค์กรหลักของ ศธ.เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม มีวิสัยทัศน์ มุมมองที่ทันสมัย กว้างไกล และเข้าใจปัญหาการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ปฏิรูปการศึกษาเป็นหลัก ร่างและแก้กฎหมายต่างๆ เช่น ยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์, พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น อีกทั้งคณะกรรมการชุดนี้จะมีบทบาทในการพิจารณาโครงสร้างใหม่ของ ศธ.ด้วยว่าจะออกมาในลักษณะใด.

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png