center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ออกคำสั่ง คสช. แก้ 'เมาแล้วขับ-แก๊งซิ่งรถตามท้องถนน'
1. ในกรณีที่บุคคลกระทําการรวมกลุ่ม หรือมั่วสุม หรือจัดให้มีการรวมกลุ่มในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนําไปสู่การแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ในทางอันเป็นความผิด และต้องรับโทษตามกฎหมาย ว่าด้วยจราจรทางบก หรือขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร หรือรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป ประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เป็นเหตุให้มีบุคคลบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิต ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เจ้าพนักงานตํารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

"มีอํานาจยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวัน รวมถึงสามารถนํารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่า จะใช้ในการกระทําดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เท่าที่จําเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ"

และสามารถจับกุม ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ เพื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้

2. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการควบคุมตัวตามข้อ 1 แล้ว หากมีเหตุอันจะต้องดําเนินคดี ต่อบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในฐานะเป็นผู้ต้องหา ให้ส่งตัวบุคคลนั้นให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ไม่ถือว่าการควบคุมตัวตามข้อ 1 เป็นการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3. ในกรณีบุคคลที่ได้กระทําการตามข้อ 1 คือ เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งปิดกิจการนั้นเป็นการชั่วคราว ไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ขับรถกระทําการดังกล่าว

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทําการไปตามอํานาจหน้าที่ตามคําสั่งโดยสุจริต และไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 17 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

และ 5. คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 30 ธ.ค. 58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png