center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ออกคำสั่งคสช. ที่ 14/2558 ตั้งกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 21 ราย
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และให้มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคมพุทธศักราช ๒๕๕๘ เห็นชอบให้เพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามนัยข้อ๑ วรรค ๒ของคำสั่งดังกล่าว จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้

๑) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ

๒) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

๓) นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

๔) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ

๕) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร กรรมการ

๖) พลเอก ธีรชัย นาควานิช กรรมการ

๗) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ กรรมการ

๘) พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง กรรมการ

๙) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ

๑๐) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการ

๑๑) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ

๑๒) รองศาสตราจารย์จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ

๑๓) รองศาสตราจารย์ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการ

๑๔) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการ

๑๕) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ

๑๖) รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการ

๑๗) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ

๑๘) ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรรมการและเลขานุการ

๑๙) ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๐) ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png