ชื่อ:    รหัสผ่าน:   

center-left.png center-right.png
Google Classroom
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
พบเพื่อนครู - ความรู้จาก ผอ.สิทธิชัย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ประกาศ-กลุ่มการเงินฯ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ค่านิยมไทย 12 ประการ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข้อมูลสารสนเทศและระเบียบกฏหมาย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ปฏิทิน Admission ปีการศึกษา 2559
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข่าวประชาสัมพันธ์ [10 เรื่องล่าสุด]
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
หนังสือราชการ สพฐ.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กิจกรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กิจกรรมสถานศึกษา

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
PISA คืออะไร
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๗๐ ประเทศ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า "มหาวิทยาลัยนอกระบบ" คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (autonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
"ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ"
"สวัสดีค่ะ เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน เชื่อว่าหลายท่านคงเคยพบเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีตำแหน่งหน้าที่ราชการระดับสูงถูกดำเนินคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามมาตรา 157 กันอยู่บ่อยครั้ง วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรา 157 กันค่ะ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
แนะนำ ZeroShell
ZeroShell เป็นลินุกซ์ฟรีสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวเพื่อช่วยใน ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการบริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) มีให้ใช้ในรูปแบบของ Live CD หรือ Compact Flash Image และคุณสามารถเซ็ตอัพและจัดการมันโดยใช้เว็บบราวซเซอร์ คุณสมบัติหลักๆ ของลินุกซ์ฟรีสำหรับเน็ตเวิร์ตัวนี้อยู่ในส่วนถัดไป
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
รหัสจอฟ้ามรณะ ( Blue Screen Of Dath )
เมื่อ Windows XP ตรวจพบปัญหา Error และไม่สามารถกู้คืนได้มันจะแสดง Stop Massage บนหน้าต่าง Blue Screen Stop Massage หรือเรียกว่าหน้าจอสีฟ้า (BSoD) จะโชว์รหัสบอกว่าข้อผิดพลาดหรือ Error ว่ามันคืออะไร เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารหัสเหล่านั้นมีอะไรบ้าง แล้วแต่ละรหัสมีความหมายว่าอย่างไร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Windows Media Services 2008
Windows Media Services 2008 เป็นซอฟต์แวร์สำหรับเสริมการทำงานของ Windows Server 2008 R2 เพื่อใช้ในการให้บริการ Streaming Media เนื่องจาก Streaming Media Services role นั้นจะไม่ได้รวมอยู่ใน Server Manager ของ Windows Server 2008 R2 ดังนั้น กรณีที่ต้องการให้บริการ Windows Media Services โดยใช้งาน Windows Server 2008 R2 ผู้ใช้จะต้องทำการดาวน์โหลดและรันไฟล์ติดตั้ง Streaming Media Services role แบบแมนนวล
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คุณสมบัติด้านความรู้ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

มาตรา 12 (15) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2535 กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับเลือกในผู้ใหญ่บ้านต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ ให้ความหมายถึง พื้นความรู้ที่บุคคลนั้นจบการศึกษาตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ ) พ.ศ.2505 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2521 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 กล่าวคือ

(1) สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษา (ป.4) ตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2478-2505 หรือประโยคประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2505-2521 เฉพาะบางพื้นที่ที่มิได้กำหนดให้ต้องสอบไล่ได้ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ตามข้อ (3) เท่านั้น

(2) สอบได้ชั้นประถมปีที่หก ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2521-ปัจจุบัน

(3) สอบไล่ได้ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเฉพาะบางปีการศึกษาและบางท้องที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีผลทำให้บุคคลในบางท้องที่ บางปีการศึกษา จะต้องสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2505-2521

อนึ่งการพิจารณาว่า ผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่นั้น นอกจากจะต้องพิจารณาว่า ผู้นั้นจบการศึกษาปีใด ชั้นใดแล้ว ยังต้องพิจารณาว่าในท้องที่ใดกำหนดให้จบการศึกษาในชั้นใดจึงจะถือว่าเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับด้วย และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับหนังสือ ว 27 นี้
[หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309/ว 27]

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Install and Config IIS7 on Windows 2008 Server

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรหรือมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ใช้วินโดวส์ 2008 เซิร์ฟเวอร์เป็นระบบปฏิบัติการ คงอยากใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่เก็บเว็บไซต์ที่สามารถรันได้ทั้งสคริปท์ ASP (Active Server Page) และสคริปท์ PHP (Personal Home Page) โดยใช้งานเว็บไซต์ CMS (Content Management System) แบบว่า รักพี่เสียดายน้อง ติดตามอ่านข่าวสารที่นี่เลย ตามผมมาครับ

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้บริหารเขตพื้นที่

นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
โทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย

นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
080-6841001
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-7070401
กลุ่มนิเทศฯ
081-2330745
กลุ่มอำนวยการ
088-5865502
Fax 056-531171
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-2330742
กลุ่มนโยบายและแผน
081-2330743
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-2330744
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
081-2330744
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-2330741
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-5865503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 103
bullet.gif สมาชิกใหม่: wanlop
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บไซต์สังกัด เขต 2

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Go to DLIT
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บดีมีประโยชน์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png