ชื่อ:    รหัสผ่าน:   

center-left.png center-right.png
เตรียมใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. Smart OBEC
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
พบเพื่อนครู - ความรู้จาก ผอ.สิทธิชัย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ประกาศ-กลุ่มการเงินฯ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
คู่มือปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข้อมูลสารสนเทศและระเบียบกฏหมาย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข่าวประชาสัมพันธ์ [10 เรื่องล่าสุด]
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
หนังสือราชการ สพฐ.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กิจกรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กิจกรรมสถานศึกษา

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ข่าวสารการเมือง การปกครอง

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
สพฐ.ผุดโครงการ"จับคู่" ปั้น "เด็กเก่ง-ครูเก่ง"
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้หารือถึงเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างเด็กให้มีวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง ซึ่ง สพฐ.เห็นว่าจะต้องฟื้นโครงการที่เคยปฏิบัติและได้ผลอย่างในอดีต เช่น นักเรียนเข้าแถวตามหมู่บ้านต่าง ๆ แล้วเดินไปโรงเรียน อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าเรียนทันเวลา 100% โดย สพฐ.จะจัดทำเป็นกิจกรรมที่ชัดเจน พร้อมออกเป็นคู่มือปฏิบัติ และมอบเป็นนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศไปดำเนินการเพื่อให้เด็กทั้งประเทศได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นวินัยขึ้นมา นอกจากนี้จะขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมอย่างเต็มรูปแบบด้วย
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี คำสั่ง สพฐ.ที่ 1874/2558 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2558 เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตำแหน่ง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคำสั่ง สพฐ.ที่ 1216/2549 วันที่ 20 พ.ย.2549 และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 เป็นต้นไป ดังนี้
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ออกคำสั่ง คสช. แก้ 'เมาแล้วขับ-แก๊งซิ่งรถตามท้องถนน'
'บิ๊กตู่' ใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 จัดการเมาแล้วขับ-แก๊งแข่งรถซิ่ง ให้อำนาจ จนท.สามารถยึดใบอนุญาต-ควบคุมตัว-อบรมความประพฤติเป็นการชั่วคราวได้ ตามกฎหมาย

วันที่ 31 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้การระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรําคาญ อันตราย และความเสียหายอันเกิดจาก การขับขี่ยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป และจัดระเบียบสังคม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบให้มีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ คือ
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง เมื่อพิจารณาจากคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะเห็นได้ว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมีเจตนารมณ์ เพื่อจัดตั้งสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ จัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่น ๆ และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้มีการบัญญัติถึงกระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้ตามลำดับ ดังนี้
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เสรีภาพบนโลกออนไลน์ของไทย มีจริงหรือเป็นเพียงวาทกรรม
"Freedom House" อิสระภาพบนโลกออนไลน์ของไทยนั้นเข้านั้น ไม่มีเสรีภาพ เป็นที่น่าสนใจว่าเหตุไรถึงเป็นเช่นนั้น ในยุคที่การสื่อสารมีความรวดเร็วและกว้างขวาง สมาร์ทโฟนมีราคาถูกแทบติดดิน พร้อมด้วยอัตราค่าบริการที่ไม่แพงมาก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้รู้ได้ว่าเรากำลังอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว อยากรู้เรื่องอะไรเพียงพิมพ์หาในกูเกิ้ลก็รู้ได้ไม่ยาก หากดูผิวเผินเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีเสรีในการเข้เาถึงข้อมูลอะไรก็ได้
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Google Translate แค่ส่อง ก็ได้คำแปล
แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่า กูเกิล (Google) ได้พัฒนาการแปลภาษา ให้ทุกคนได้ใช้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น Google Translate แอพฯ แปลภาษาของกูเกิล ที่มีฟีเจอร์ Instant translate แปลภาษาง่ายๆ แค่จ่อกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไปยังป้าย กระดาษ เมนู ซึ่งมีตัวอักษรภาษาต่างๆ ซึ่งเราไม่รู้ความหมาย ซึ่งมันจะแปลคำเหล่านั้น เป็นภาษาที่เราต้องการทันที แม้ไม่ต้องออนไลน์ ซึ่งช่วงแรกที่กูเกิลปล่อยแอพฯ ออกมานั้น สามารถรองรับได้เพียง 7 ภาษาเท่านั้น แต่ตอนนี้ กูเกิลได้ทำการอัพเดตแอพฯ Google Translate ให้สามารถแปลได้ถึง 37 ภาษา ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือ ภาษาไทย ด้วย

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก
ในความพยายามที่จะปลุกปั้นนักเรียนของสเปนให้สู้นักเรียนชาติอื่นได้ ในวิชาเลขและการอ่านเอาเรื่อง โรงเรียนของสเปนแห่งต่างๆ บัดนี้ได้หันมาเปิดการแข่งขันเล่นหมากรุก เป็นการใหญ่ และบางแห่งถึงกับถือเป็นวิชาบังคับไปเลย อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้กล่าวว่า การเล่นหมากรุกจะทำให้คนปัญญาดี

สภาผู้แทนราษฎรสเปนได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในกฎหมายซึ่งกำหนดให้บรรดาโรงเรียนรัฐบาลเปิดการเรียนเล่นหมากรุก ทั้งเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก และเป็นที่น่าสังเกตว่า มติของสภาผู้แทนหนนี้ เป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ หัวหน้าพรรคโซเชียลลิสต์ นายพาโบว์มาร์ติน เพียร์ มีการศึกษาพบว่า การเล่นหมากรุกไปอาทิตย์เดียว จะทำให้นักเรียนทำเลขเก่งขึ้นอีกร้อยละ 30
ความตื่นตัวของสเปนในเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากองค์การความร่วมมือพัฒนาจากเศรษฐกิจแห่งยุโรป ได้พบว่านักเรียนสเปนทำเลขคณิต และอ่านเอาเรื่องสู้เพื่อนนักเรียนชาติอื่นไม่ได้
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
สวีเดนเลิกใช้เงินสด เป็นชาติแรกของโลก
สวีเดนจะเป็นชาติแรกในโลกที่จะเลิกใช้เงินสดโดยสิ้นเชิง เพื่อเป็นการทำลายองค์การอาชญากรรม และการก่อการร้ายให้หมดลงให้ได้

ผู้อำนวยการของสถาบันเทคโนโลยีหลวง กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งมือ เพื่อที่จะให้มีการเลิกใช้เงินสด ทั้งในรูปของธนบัตร และเหรียญโดยสิ้นเชิง เขากล่าวว่า แม้ว่าการใช้เงินสดจะเป็นหลักใหญ่ของการชำระหนี้ ตามหลายประเทศ แต่สวีเดนจะเลิกใช้ได้อย่างสบาย เนื่องจากว่า เท่าที่เป็นอยู่มีการใช้สอยกันเพียงเล็กน้อยอยู่แล้ว การเลิกใช้เงินสดนี้ จะยิ่งทำให้การแลกเปลี่ยนสะดวกรวดเร็วขึ้น

ในสวีเดนได้มีการใช้บัตรธนาคาร บัตรเครดิต กันเป็นประจำอยู่แล้ว แม้แต่ในการซื้อขายจำนวนเล็กน้อยที่สุด และทุกวันนี้ธนาคารในสวีเดนหลายแห่งก็ได้แปลงเป็นธนาคารดิจิตอล ซึ่งไม่รับเงินสดเลย

การปฏิวัติครั้งนี้ จะทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะตกเป็นภาระกับผู้สูงอายุอยู่ตามชนบทได้รับความเดือดร้อน
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โซเชียลฮือ! ถล่มเว็บไอซีที-กสท.-กอ.รมน.-thaigov ฯลฯ ตอบโต้นโยบาย Single Gateway
30 ก.ย.58 เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นอย่างฉับพลันบนโลกโซเชียลในช่วงบ่ายที่ผ่านมา เมื่อชาวโซเชียลตามร่วมใจปฏิบัติการถล่มเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที จนทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีข้อความระบุในโลกออนไลน์ว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อแสดงพลังคัดค้านการเดินหน้าระบบ Single Gateway ซึ่งไอซีทีเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการศึกษาแนวทางเพื่อติดตั้งระบบดังกล่าว
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ใครจะเที่ยวรีบวางเเผน...หนาวปีนี้ เย็นน้อย-จบเร็ว
เมื่อย่างเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว คนไทยต่างลุ้นกันว่าฤดูหนาว อากาศจะหนาวนานหรือความหนาวจะมาเยือนแค่ระยะสั้นๆ ซึ่งคนที่ลุ้นจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มคนเมืองที่ความเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันความหนาว ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่ม เสื้อกันหนาวราคาแพงๆ อยากจะให้หนาวนานแบบยะเยือก เพื่อจะได้นำเสื้อผ้ามาสวมอวดกันหรือเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสอากาศหนาว กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มคนที่อยู่ในชนบท บนภูเขาสูง จะลุ้นให้ความหนาวมาเยือนในระยะสั้นๆ เพราะทำให้การดำรงชีพค่อนข้างลำบาก ขาดผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวที่จะทำให้คลายหนาวได้...
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) หรือระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ (Communism) และระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจหลักที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนิยมใช้พัฒนาประเทศให้เติบโตทางเศรษฐกิจ

...โดย ดร.กรกนก สารภิรมย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ปัญหาของหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย "12 ประการ"
วันนี้ไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยมาแล้วในงานหนังสือ หลังจากใช้เวลาอ่านราว 3 ชม. ก็รู้สึกว่าเสียดายที่ได้อ่านไป ตอนนี้ยังรู้สึกเฟรซๆ อยู่ในความทรงจำ ผมขอสรุปปัญหาหรือข้อสังเกตของหนังสือเล่มนี้ จำนวน 12 ข้อ ดังนี้ ยาวหน่อยนะครับ

1. โครงเรื่องเพื่อสร้างความชอบธรรม โครงเรื่องหรือเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นแบบประวัติศาสตร์กระแสหลัก คือ เน้นเรื่องความเป็นไทย และอำนาจของราชธานีในเขตภาคลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เป็นหลักคือชนชั้นนำสยาม ทำให้ไม่มีพื้นที่ของรัฐอื่นที่เกิดร่วมสมัยเช่น ล้านนา ปัตตานี (ปาตานี) ล้านช้าง เป็นต้น การไม่มีรัฐก็หมายถึงสิทธิในพื้นที่ โครงเรื่องแบบนี้เองนำไปสู่ความชอบธรรมให้รัฐไทยและคนไทย/สยามมีอำนาจเหนือคนกลุ่มอื่นๆ

...โดย พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ออกคำสั่งคสช. ที่ 14/2558 ตั้งกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 21 ราย
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๕๘เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้บริหารเขตพื้นที่

นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
โทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3.สมาชิกเข้าระบบและโพสต์
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-2330744

นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
080-6841001
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-7070401
กลุ่มนิเทศฯ
081-2330745
กลุ่มอำนวยการ
088-5865502
Fax 056-531171
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-2330742
กลุ่มนโยบายและแผน
081-2330743
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-2330744
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
081-2330744
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-2330741
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-5865503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 105
bullet.gif สมาชิกใหม่: 61010218
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บไซต์สังกัด เขต 2

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานเอกสารpurple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Go to DLIT
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บดีมีประโยชน์


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png