การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 
การดำเนินงานโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565