รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี