แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2