แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2