วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2564 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS)
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการและสุขภาวะเหมาะสมตามวัย มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS)
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2