การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 18- 20 กันยาน 2566 ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพ