มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรี ลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จ.อุทัยธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ, ที่พักเรียนบ้านคลองเสลา, โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการนี้มีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาได้ร่วมติดตาม ประกอบด้วย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น
พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวถึงการดำเนินงานของโครงการฯ ไว้ว่า “3 เสาหลัก โรงเรียนคุณภาพ การจัดการศึกษาที่มีคุณค่า นักเรียนมีคุณธรรม การทำงานต้องยึดผลประโยชน์ของเด็กเป็นส่วนใหญ่ เรื่องคุณธรรมมี 3 ประเด็น คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมของครู คุณธรรมอัตลักษณ์และโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะ ครูต้องทำให้เด็กเชื่อมั่นและสามารถสร้างคุณธรรมได้ด้วยตัวเอง วิธีการบริหารจัดการไม่ใช่แค่มีเอกสารแล้วเด็กจะเปลี่ยน โรงเรียนต้องมีเป้าหมายในการสร้างนักเรียน สร้างครู สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันมันอาจจะต้องใช้เวลา ครูต้องมีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพถึงจะถ่ายทอดไปสู่เด็กได้ดี ครูต้องใช้ข้อมูลให้เป็นนำมาวิเคราะห์เพื่อจะจัดการพัฒนาเด็ก”
ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ในครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่ได้รับชุดการเรียนรู้ Learning Box จากมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ นำไปใช้กับเด็กชนเผ่ากะเหรี่ยงในการอ่านออก เขียนได้ และพัฒนาการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด-19 หลังจากที่นำนวัตกรรม 3R ที่อยู่ในเล่ม Booklet เป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาและส่งผลให้เด็กสามารถอ่านออก เขียนได้ โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาจำนวน 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 100% มีการพัฒนาเชิงคุณภาพ โดยนักเรียนสามารถจำรูปและเขียนรูปพยัญชนะไทยได้โดยเขียนคำ และประโยคสั้นๆ ได้ เขียนตัวเลขตามจำนวนที่กำหนดได้ถูกต้อง และได้ทบทวนการเขียนเลขไทย ชุดการเรียนรู้ Learning Box เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ง่าย น่าสนใจ เรียนรู้จากภาพ สอดแทรกความสนุกด้วยเกมการศึกษาที่ทำให้เด็กมีความแม่นยำในการอ่าน การเขียน ภาษาไทยมากขี้น
ครูปุณณดา เพ็งอุ่น ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำนวัตกรรมจาก Starfish ไปพัฒนาผู้เรียน ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า โรงเรียนใช้นวัตกรรม 3R กับเด็ก ป.2 มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาพ อ่านจากภาพ เช่น การจับคู่ภาพกับคำ รูปงู เด็กก็จะบอกได้ว่า ง.งู และก็จะเขียน ง. ได้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็จะมีเด็กที่เรียนช้า เขาจะสนใจในการอ่านจากภาพ ๆ โดยจะมีภาพบัตรคำติดรอบห้องให้เด็กฝึกอ่าน คุณครูเคยใช้สอนเด็กที่เป็น LD ให้เด็กอ่านจากรูปภาพแล้วค่อยผสมคำ ใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง เด็กสามารถอ่านได้ จากที่เด็กอ่านไม่ได้เลย เด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าการเรียนในหนังสือ อ่านได้เร็ว และมีความสนใจมากกว่าเดิมเพราะจะมีรูปภาพที่มีสีสัน มีกิจกรรมที่เด็กได้ทำร่วมกันด้วย…
[อ่านต่อ]