สพฐ. จับมือเครือข่าย ชู 78 ศูนย์แนะแนวทั้งประเทศ สร้างแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา สร้างความสุขในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วไนี้ตยได้เยี่ยมให้กำลังใจวิทยากร คณะทำงาน และผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูแนะแนวแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth counselor) วิถีใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยงกับการนำข้อคิดแก่นความรู้ของเรื่องในหนังสือ “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ “สัมมาทิฏฐิ” มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานศูนย์แนะแนวประจำจังหวัด 77 จังหวัด 78 ศูนย์ ทีมวิทยากรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ และคณะทำงาน เข้าร่วม ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า จุดเริ่มต้นของคุณภาพนักเรียนต้องเกิดจากการที่นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเห็นคุณค่าของตนเอง ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ครูผู้สอนและคนที่ใกล้ชิดกับนักเรียนต้องเข้าให้ถึงใจนักเรียน และสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจให้กับนักเรียน เป็นผู้รับฟังที่ดี ซึ่งครูแนะแนวเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักเรียนและถือว่าเป็นผู้ที่นักเรียนไว้ใจมากที่สุด รวมทั้งห้องแนะแนวเป็นห้องที่ปลอดภัยในความรู้สึกของนักเรียนส่วนใหญ่ โดยส่วนตัวเชื่อว่าจากประสบการณ์ของแต่ละคนในช่วงของการเป็นนักเรียนอยากจะเข้าไปห้องแนะแนว เพราะรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นใจ เข้าใจ ในการพูดคุยทุกๆ เรื่อง จึงรู้สึกชื่นชม และขอบคุณครูแนะแนวทุกคนที่เสียสละ ตั้งใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเราอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งชี้แนะแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนตามความถนัดและสนใจของนักเรียน นอกจากนี้การช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถเข้าถึงใจนักเรียนได้อีกทางหนึ่งคือ เพื่อนช่วยเพื่อน การใช้ช่วงวัยที่มีความใกล้เคียงกัน เป็นสิ่งที่ทำให้การรับรู้ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เข้าถึงนักเรียนได้อย่างดี และหากมีการบูรณาการหลักแห่งการดำรงชีวิต และการปฏิบัติตนให้มีความสุข ด้วยหลักคิดและแก่นของเรื่องจาก จิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิ ที่ได้มีการจัดการพัฒนาครูแกนนำในครั้งนี้นั้น ซึ่งครูมีโอกาสในการซักถาม การนำสิ่งดีดีที่เป็นหลักปฏิบัติของการใช้ชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีจากพระพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
รวมทั้งตัวอย่างต่างๆ ที่นำไปใช้แล้วในโรงเรียนจากคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแนวทางการนำจิตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษา อาทิ โรงเรียนวัดบ้านลำนัง สพป.พิจิตร เขต 1โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม.นครราชสีมาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยาและ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ยิ่งสามารถเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนได้สอดคล้องยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
“การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างการรับรู้และปฏิบัติเป็นการอบรม “Module ที่ 3 ใน 3 ฐานย่อย” ได้แก่ 1. การฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา (Case Counseling) 2. การฝึกปฏิบัติการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case Study) และ 3. การฝึกปฏิบัติการประชุมศึกษารายกรณี (Case Conference) ซึ่งจากการเข้าอบรมทั้ง 3 ฐาน ครูแนะแนวแกนนำ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในการให้คำปรึกษาเป็นการเติมเต็มและสร้างความมั่นใจในการให้การศึกษานักเรียนและขับเคลื่อนงานการเป็นครูแนะแนวด้วยหัวใจ ขอชื่นชมคุณครูแนะแนวที่เป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียน และที่สำคัญ YC สามารถช่วยนักเรียนได้ดีมาก เพราะเพื่อนที่มีความใกล้เคียงกัน ครูแนะแนวคือความสบายใจของนักเรียน ดังนั้น ครูแนะแนวจึงเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะสร้างเกราะภูมิคุ้มกันที่ดี ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกโดดเดี่ยว รู้และตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ผ่านการทำงานของ YC ซึ่งเป็นการบ่มเพาะนักเรียนแบบองค์รวม เป็นพื้นที่ปลอดภัย และทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้” รองเลขาธิการ กล่าว
[อ่านต่อ]