การขับเคลื่อนงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย

11 พฤษภาคม 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายจุดเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทราบแนวทางและจุดเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานในการประชุมขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม