อบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE

24 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 68 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสฯ ผู้บริหารโรงเรียนกองทุนการศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงาน
ด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพเพิ่มเติม