การกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม