การประชุมชี้แจงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประชุมในครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 125 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้รับการประเมินไปแล้วจำนวน 2 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินอีกจำนวน 15 โรงเรียน จึงมีโรงเรียนที่ครบกำหนด 5 ปี ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จำนวน 108 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จึงได้จัดดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้กับสถานศึกษาในสังกัดดังกล่าว โดยมีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1dUBb2HTOzNjRbYuWCSOTjFbMtzCT7ZPB?usp=sharing