การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ฯ

21 กันยายน 2565 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้นายวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( OBEC content center ) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 123 คน จาก 123 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม