5หน่วยงานขับเคลื่อนต้นแบบครูดีไม่มีอบายมุข

5 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนต้นแบบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านครูดีไม่มีอบายมุข สร้างเครือข่ายเข้มแข็งที่โรงเรียน สู่คุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 198 ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 โดยมี อ.มานพ แย้มอุทัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายชัยณรงค์ คำแดง รองผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงตัวแทนครูดีไม่มีอบายมุข เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เกศทิพย์ กล่าวว่า รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขเป็นรางวัลที่มีเกียรติ เพราะเป็นรางวัลที่ไม่ต้องแข่งขันกับใคร แต่เป็นการขัดเกลาตัวเองและทำดีเพื่อผู้อื่น โดยทุกท่านที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ทำให้เห็นว่า การดำรงตนอยู่ในศีลธรรม ปลอดอบายมุข เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความเป็นครูที่เป็นต้นแบบ ซึ่งทำหน้าที่อบรมบ่มเพาะนักเรียน อีกทั้งเจตนารมณ์ที่ยอดเยี่ยมของครูดีไม่มีอบายมุข และข้อเสนอที่มีต่อกระทรวงศึกษาธิการ ในการร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันในเรื่องอบายมุข ซึ่งเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงและความรุนแรงของเยาวชน ในฐานะหน่วยงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอขอบคุณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ที่ร่วมกันบูรณาการ การแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ การพนัน พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ครูทุกคน ทุกโรงเรียนต้องร่วมกันบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการให้กับผู้เรียนทุกคนเช่นกัน จึงเป็นการทำงานในทิศทางเดียวกันที่จะนำไปสู่คุณภาพผู้เรียนต่อไป

[อ่านต่อ]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *