การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินดังกล่าว โดยมีนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน และมีนายนิติ แกว่นกสิกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม