การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง และฉบับที่ 2 เป็นการอ่านออกเสียง ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วย การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานสนามสอบและกรรมการคุมสอบ และคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ รวมทั้งสิ้น 290 คน โดยมีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1fr9YZ26jYSz9Gr8HVHyJoQXSnoPr61Tx?usp=sharing