โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564

22 ธันวาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564 ของลูกเสือ/เนตรนารีโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจ น้อมนำหลักการและวิธีการของลูกเสือไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีลูกเสือ/เนตรนารี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยใช้โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม