การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

7 ธันวาคม 2564 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป. อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  เพื่อกำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีคณะกรรมการและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม